การพยาบาล

กลุ่มงานการพยาบาล

วิสัยทัศน์กลุ่มการพยาบาล

                องค์กรพยาบาลที่ได้มาตรฐาน  บริการด้วยหัวใจ

พันธกิจ

            1.บริหารการพยาบาลอย่างเป็นระบบ   มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ และมีการพัฒนาอย่าง                  ต่อเนื่อง ภายใต้การบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ

            2.พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการพยาบาลให้มีสมรรถนะในการปฏิบัติงาน

            3..บุคลากรทางการพยาบาลมีคุณภาพ มีขวัญ และกำลังใจในการปฏิบัติงาน

เป้าหมาย/ประเด็นคุณภาพที่สำคัญ

            >>> ประสิทธิภาพ คุณภาพมาตรฐาน ความปลอดภัย และจริยธรรม

เวลาทำการ >>> ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง <<<