กายภาพบำบัด

กลุ่มงานกายภาพบำบัด

วิสัยทัศน์ของหน่วยงาน

                    งานบริการที่มีคุณภาพได้มาตรฐานวิชาชีพ ปลอดภัย ผู้มารับบริการได้รับความพึงพอใจ

พันธกิจของหน่วยงาน

                   พัฒนาระบบบริการฟื้นฟูด้วยบริการทางกายภาพบำบัด ตามมาตรฐานวิชาชีพ

บทบาทของวิชาชีพ

                  งานกายภาพบำบัด เกี่ยวข้องกับการดูแลบำบัดผู้ป่วยหลายภาวะ ได้แก่ ภาวะทางระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อ ระบบหัวใจและหลอดเลือด ประสาทวิทยา กุมารเวชศาสตร์ เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ เวชศาสตร์การกีฬา การยะศาสตร์และอื่นๆด้วยหลักความรู้วิชาการทางกายภาพบำบัดอย่างมีมาตรฐานและหลักจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ โดยเป็นส่วนหนึ่งของบุคลากรทางการแพทย์ นอกจากนี้กายภาพบำบัดจะปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนทั่วไปและด้านการป้องกันความบกพร่องความผิดปกติ ข้อจำกัดและภาวะแทรกซ้อน ในการเคลื่อนไหวตามสภาวะสุขภาพร่างกาย

ตารางเวลาทำการ