กิจกรรมซ้อมแผนอัคคีภัยประจำปี 2560

            โรงพยาบาลบ่อเกลือได้จัดกิจกรรมซ้อมแผนการป้องกันอัคคีภัยประจำปี 2560 ขึ้น ซึ่งมีนโนบายและผู้รับผิดชอบในการป้องกันอันตรายและความเสียหายจากอัคคีภัย มีการตรวจสอบและปรับปรุงเครื่องป้องกันอัคคีภัยอย่างสม่ำเสมอ มีเครื่องมือและระบบป้องกันอัคคีภัยอย่างเหมาะสม โดยจัดหาเครื่องดับเพลิง มีการติดตั้งเครื่องมือ และให้ความสนใจต่อบริเวณอันตราย มีหลักฐานการตรวจสอบ การบำรุงรักษาเครื่องมือ มีป้ายและตำแหน่งของเครื่องดับเพลิงชัดเจน ตลอดจนการฝึกซ้อมวิธีปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย เจ้าหน้าที่ทุกคนได้รับการฝึกอบรมอัคคีภัยทุกปีรวมทั้งการแจ้งสัญญาณอัคคีภัย การใช้เครื่องดับเพลิง วิธีการและเส้นทางเคลื่อนย้ายผู้ป่วย การติดต่อประสานงานหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านอัคคีภัยในพื้นที่ รวมทั้งมีการประเมินผลหลังซ้อมแผนอัคคีภัยด้วย