กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ณ วัดบ้านนาขามประจำปี 2560

 

           กิจกรรมถวายเทียนพรรษา เป็นกิจกรรมที่แสดงถึงความศรัทธาที่มีต่อพุทธศาสนา รวมถึงยังเป็นกิจกรรมที่ทำให้เกิดความสามัคคีขึ้นในองค์กรและเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ธำรงอยู่ต่อไป ทางโรงพยาบาลบ่อเกลือจึ่งได้จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาขึ้นเป็นประจำทุกปี  เพื่อให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบ่อเกลือได้มีกิจกรรมทำร่วมกันแล้วยังเป็นการช่วยสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยไว้อีกด้วย