คลินิกพิเศษ

กลุ่มงานคลินิกพิเศษ

#พันธกิจ

  • มุ่งมั่นพัฒนาบุคลกร ให้สามรถปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน
  • ให้บริการอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน
  • มุ่งสู่การเป็นหน่วยบริการสุขภาพที่ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธา

 

#จุดมุ่งหมายของหน่วยงาน

  • ให้บริการ ส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟู สุขภาพประชาชน ทุกกลุ่มวัย โดยมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายและชุมชน

#โครงสร้างหน่วยงาน

 

#เวลาทำการ

วัน

เช้า

บ่าย

วันจันทร์
ออกหน่วยฝากครรภ์
เยี่ยมบ้าน
วันอังคาร
ฝากครรภ์
ฝากครรภ์
วันพุธ
คลินิก NCD/คลินิกสุขภาพเด็กดี
คลินิก NCD/คลินิกสุขภาพเด็กดี
วันพฤหัสบดี
คลินิกพัฒนาการเด็ก/ประเมินIQ
เยี่ยมบ้าน
วันศุกร์
คลินิกนรีเวชกรรม
คลินิกนรีเวชกรรม

#ติดต่อให้คำปรึกษา

                              >>>>โทร 054-778066 ต่อ 142<<<<<<<