จิตเวช

 

กลุ่มงานจิตเวช

1. บริบท (Context)
    1.1 หน้าที่และเป้าหมาย (Purpose)
ให้บริการผู้ป่วยสุขภาพจิตและจิตเวช ผู้ติดสุรา บุหรี่ ในการให้ค าปรึกษาและบ าบัดรักษาโดยมุ่งเน้น ให้
ผู้ป่วยได้เข้าถึงบริการ ได้รับการดูแลตามมาตรฐานวิชาชีพ และพิทักษ์สิทธิ์ผู้ป่วยอย่างสูงสุด มีการติดตามดูแลใน
ชุมชนอย่างต่อเนื่องโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย

1.2 ขอบเขตบริการ (Scope of Service)
1. ให้การประเมินสภาพจิตและให้การปรึกษา/ท าจิตบ าบัดแก่ผู้ป่วยที่มีปัญหาทางสุขภาพจิตและจิตเวช ผู้
ติดสุรา/บุหรี่ ผู้ป่วย OSCC และผู้ป่วยทั่วไป ทั้งในโรงพยาบาลบ่อเกลือ และจากสถานบริการสาธารณสุขระดับ
ปฐมภูมิ
2. ตรวจประเมินคัดกรองผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิตและจิตเวชเพื่อเข้ารับการรักษาอย่างถูกต้องกับ
จิตแพทย์โดยจะมีจิตแพทย์จากรพ.น่านมาตรวจรักษาที่รพ.บ่อเกลือทุกๆ4เดือน
3. ให้การตรวจรักษาผู้ป่วยทางสุขภาพจิตและจิตเวชเบื้องต้น/ผู้ป่วยรายเดิมที่เคยได้รับการตรวจรักษาจาก
แพทย์เพื่อให้ได้รับยาต่อเนื่องตามแผนการรักษาของแพทย์/จิตแพทย์
4. ให้การประสานงานปรึกษา (Consult) /ส่งต่อกับจิตเวชน่าน และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการดูแล
รักษาผู้ป่วยจิตเวชที่มีปัญหาซับซ้อนหรือมีอาการเลวลง
5. เป็นที่ปรึกษาให้แก่เครือข่ายสุขภาพจิต คปสอ.บ่อเกลือ ในการดูแลรักษาแก่ผู้ป่วยจิตเวช
6. ให้การบริหารจัดการเรื่องยาจิตเวชส าหรับผู้ป่วยที่ต้องการขอรับยาที่สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน
7. ให้การติดตามฟื้นฟูผู้ป่วยทางสุขภาพจิตและจิตเวช โดยการประสานงานกับเครือข่ายสุขภาพจิต คปสอ.
บ่อเกลือและการเยี่ยมบ้าน