ทันตกรรม

 

กลุ่มงานทันตกรรม

หน้าที่และเป้าหมาย (Purpose)

ให้บริการ รักษา ส่งเสริม ป้องกัน ฟื้นฟู ทางทันตกรรมตามมาตรฐานวิชาชีพ อย่างมีคุณภาพ ปลอดภัย พื้นที่ทุรกันดารเข้าถึงบริการทางทันตกรรม ลดการส่งต่อการรักษาระหว่างเครือข่ายบริการพึงพอใจทั้งผู้ให้และผู้รับบริการ

ขอบเขตการให้บริการ (Scope of Service)

  1. ให้บริการทันตกรรม แก่ผู้รับบริการที่มีปัญหาสุขภาพช่องปากทั้งในสถานบริการและชุมชน(ออกหน่วยบริการในโรงเรียนสถานศึกษาและหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ในพื้นที่ทุรกันดาร)
  2. ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพช่องปากร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ
  3. ดำเนินการส่งเสริมทันตสุขภาพในกลุ่มอายุต่างๆ ได้แก่ หญิงมีครรภ์ เด็ก 0-2 ปี เด็ก 3-5 ปี(ศูนย์เด็กเล็ก) เด็ก 6-12 ปี(ประถมศึกษา) เด็กมัธยมศึกษา ประชาชนทั่วไป และผู้สูงอายุ

โทร 054778066 ต่อ 119