บริหารงานทั่วไป

กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

วิสัยทัศน์

                  “ บริหารอย่างมีระบบ  สนับสนุนครบทุกบริการ  พัฒนางานอย่างมีคุณภาพ “

พันธกิจ

  1. พัฒนาระบบงาน  พร้อมสนับสนุนบริการให้มีประสิทธิภาพ  เพื่อการบริหารงาน
  2. พัฒนาระบบบริหารงาน และบริหารคน ให้มีคุณภาพมุ่งสู่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ปรัชญา

       เน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง  พัฒนาบุคลากร อย่างไม่หยุดยั้ง

       ยึดมั่นในจรรยาบรรณ  ทำงานเป็นทีมด้วยมาตรฐานวิชาชีพ

วันและเวลาการปฏิบัติงาน >>>วันจันทร์ – วันศุกร์  เวลา 08.30 – 16.30 น. <<<