ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เดือนพฤศจิกายน 2561


ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เดือนตุลาคม 2561


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน2561


ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลเช่าร้านค้า


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อเดือนตุลาคม2561


รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562


รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561


การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบ 2560


ที่นน 0032.3012530 ขออนุมัติเผยแพร่เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) รอบเดือนพฤศจิกายน 2560


 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2560


 

ที่นน 0032.3012421 ขออนุมัติเผยแพร่เอกสาร จัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) รอบเดือนตุลาคม 2560