ยานพาหนะ

 

กลุ่มงานยานพาหนะ

บริบท (Context)
งานยานพาหนะ เป็นการบริการส่วนหนึ่งของงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบ่อเกลือ โดยมีรูปแบบการ
ด าเนินงานที่ผสมผสานไปกับงานอื่นๆ มีขอบเขตการจัดการให้บริการรับ ส่งผู้รับบริการด้านการเดินทาง ซึ่ง
โรงพยาบาลบ่อเกลือ เป็น โรงพยาบาลชุมชนขนาด 10 เตียง อยู่ห่างจากตัวเมืองน่าน ระยะทางประมาณ 106
กิโลเมตร และอยู่ห่างจากตัวอ าเภอปัว ระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร รับผิดชอบการให้บริการกับประชากรใน
พื้นที่ 14,900 คน โดยประมาณ ดังนั้น งานยานพาหนะ จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ปัจจุบัน งาน
ยานพาหนะ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบ่อเกลือ

ขอบเขตบริการ (Scope of Service):
1. ให้บริการรับ-ส่งผู้ป่วยไปรักษาต่อตลอด 24 ชั่วโมง
2. ให้บริการรับ-ส่งเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องไปติดต่อราชการทั้งใน และนอกเวลาราชการ
3. บริการรับผู้ป่วยฉุกเฉิน (EMS) ตลอด 24 ชั่วโมง
4. ตรวจสอบสภาพรถยนต์และบ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอและมีความปลอดภัยต่อ
ผู้รับบริการ
5. จัดท ารายงานการขอใช้รถยนต์ การใช้น้ ามันเชื้อเพลิง การซ่อมบ ารุงเพื่อประสิทธิภาพของงาน