ระบบติดตามและแจ้งเตือนอุณหภูมิของตู้เย็น

คมสันต์ ยศอินทร์ นักเทคนิคการแพทย์

กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลบ่อเกลือ

บทคัดย่อ

             กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลบ่อเกลือ เป็นหน่วยงานที่ช่วยในการวินิจฉัยโรคของแพทย์  ติดตามการรักษา ดังนั้นจึงต้องมีชุดตรวจ น้ำยา รวมถึงเลือดและส่วนประกอบของเลือด ซึ่งจะต้องถูกเก็บรักษาไว้ในอุณหภูมิที่ต้องมีการควบคุมรักษาอย่างเฉพาะ ปัญหาที่ผ่านมาพบว่าในกลุ่มงานมีการบันทึกและตรวจสอบอุณหภูมิของตู้เย็น วันละสองครั้งคือตอนเช้าและตอนเย็น ไม่มีระบบติดตามหรือควบคุมอุณหภูมิตลอดเวลาจึงไม่สามารถดัดจับความผิดพลาดและได้แก้ไขได้ทันท่วงที  เจ้าหน้าที่ที่ดูแลต้องมีภาระงานหลายอย่างจึงมีความคลาดเคลื่อนของการบันทึกข้อมูล นอกจากนั้นมีหลายบริษัทที่ขายระบบติดตามและแจ้งเตือนอุณหภูมิของตู้เย็น  แต่ก็มีราคาค่อยข้างสูง ดังนั้นจึงเป็นที่มาในการจัดทำนวัตกรรมระบบติดตามและแจ้งเตือนอุณหภูมิของตู้เย็น เพื่อพัฒนาและประเมินระบบติดตามอุณหภูมิของตู้เย็นที่ใช้จัดเก็บชุดตรวจ น้ำยา เลือดและส่วนประกอบของเลือดให้ได้มาตรฐาน นวัตกรรมเป็นงานวิจัยและพัฒนา ซึ่งวิธีดำเนินการแบ่งเป็น 3 ขั้นตอนคือ1)การศึกษาเทคโนโลยีและทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง พร้อมสำรวจความต้องการของระบบ 2)ออกแบบระบบ โดยเลือกใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ nodemcu V2 เชื่อมต่อกับเซนเซอร์วัดอุณหภูมิ DHT22 จากนั้นเขียนโปรแกรม เพื่อให้เซนเซอร์วัดอุณหภูมิตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ ส่งค่าที่ได้เข้าฐานข้อมูลของโรงพยาบาล พร้อมกับเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตแจ้งเตือนค่าที่เกินนอกช่วงที่กำหนดผ่านทางไลน์กลุ่ม สามารถดูข้อมูลย้อนหลังผ่านเวปของโรงพยาบาลได้ 3)ปรับปรุงแก้ไขจากปัญหาที่พบและตามความต้องการของผู้ใช้งาน ช่วงข้อมูลตั้งแต่เดือนมีนาคม – เมษายน 2562 ข้อมูลที่ได้มาถูกนำมาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ผลการศึกษา พบว่าตู้เย็นมีอุณหภูมิเฉลี่ย  5.36 °C ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.55 °C ค่าอุณหภูมิสูงสุดเป็น 9.90 °C และต่ำที่สุดเป็น 2.00 °C มีการแจ้งเตือนค่าเกินกำหนด ( 2-8 °C ) จำนวน 41 ครั้ง ค่าของอุณหภูมิที่สูงเกินเกณฑ์และมีการแจ้งเตือนเป็นผลมาจากมีการเปิดตู้เย็นเป็นเวลานานเกินไป นวัตกรรมที่ได้สามารถควบคุมและติดตามอุณหภูมิของตู้เย็นทำให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิได้ตลอดเวลา ลดภาระงานในการบันทึกข้อมูล มีระบบติดตามโดยการแจ้งเตือนผ่านทางไลน์กลุ่มทันทีหากมีปัญหาเกี่ยวกับอุณหภูมิเกินช่วงที่กำหนด นอกจากนั้นนวัตกรรมนี้มีใช้งบประมาณในการทำเป็นจำนวน 560 บาท ซึ่งมีราคาถูกว่าสินค้าที่หลายบริษัทขายอยู่ ต้นแบบแนวคิดนี้ถูกนำไปพัฒนาต่าง ๆ ในโรงพยาบาลต่อ เช่น ระบบผลิตน้ำประปาของโรงพยาบาล เซ็นเซอร์ตรวจวัดระบบของระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบติดตามและแจ้งเตือนอุณหภูมิของตู้เย็นรวมถึงความชื่นของห้องยา หน่วยจ่ายกลาง

1.ระบบติดตามและแจ้งเตือนอุณหภูมิของตู้เย็น ส่ง R2R 05-0-2562

2.ไฟล์นำเข้าข้อมูล อุณหภฺมิควาามชื่น refrigerator_bb.php

3.การต่อ arduino

4.nodemcu dht22 sent data to mysql server+line – ตู้เย็นห้องแลปภาษาอังกฤษ ต่อจอ

5.php สำหรับดูข้อมูล >>> [ show ] / [ show_avg ] / [ show_low_high ] / [ show1 ]

6.libraries