วอร์ด

 

กลุ่มงานหอผู้ป่วยใน

วิสัยทัศน์

                   ผู้ป่วยปลอดภัย พึงพอใจ ได้มาตรฐาน

พันธกิจ

     1.พัฒนากระบวนการดูแลผู้ป่วยให้มีคุณภาพ ปลอดภัยและได้มาตรฐานวิชาชีพ

                 2.การมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยแบบสหสาขาวิชาชีพ และเป็นองค์รวม

เป้าหมาย

     1.ผู้ป่วยปลอดภัย ไม่มีภาวะแทรกซ้อนจากโรคท่ีสามารถป้องกันได้

   2.ผู้รับบริการได้รับบริการท่ีรวดเร็ว มีคุณภาพ ปลอดภัย และพึงพอใจ

วันและเวลาทำการ >>>ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง<<