ศูนย์ข้อมูล

 

กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิสัยทัศน์

        มุ่งมั่น ตั้งใจ เพื่อพัฒนางานบริการด้านสารสนเทศ ที่ทันสมัย  และสะดวกรวดเร็ว ด้วยจิตสำนึกที่ดี

พันธกิจ

         1.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและบริหารจัดการช่องทางการสื่อสารข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ

          2.พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนภารกิจของโรงพยาบาลบ่อเกลืออย่างมีธรรมาภิบาลและสอดคล้องตามมาตรฐานสากล

           3.พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่องและส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน

เวลาทำการ

            >>> วันจันทร์ – ศุกร์  เวลา : 08.30-16.30 น.  <<<