หน้าแรก

โรงพยาบาลบ่อเกลือ เริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ.2533 เปิดให้บริการตรวจเฉพาะผู้ป่วยนอก โดยมีแพทย์จากโรงพยาบาลแม่ข่าย (รพร.ปัว) ออกตรวจ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ปี พ.ศ.2535 – ปัจจุบัน มีการเปิดให้บริการจริง ขนาด 10 เตียง  ให้บริการจริง 20 เตียง

มีก่อสร้างอาคารนครินทรารักษ์ เปิดให้บริการอาคารห้องพิเศษ 4 ห้อง  มีการเปิดให้บริการอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉินเพื่อรอบรับการขยายตัวของการท่องเที่ยวและจำนวนผู้ป่วยที่มากขึ้น