เภสัชกรรม

กลุ่มงานเภสัชกรรม

เป้าหมาย

          โรงพยาบาลมียาที่มีคุณภาพพร้อมใช้ และผู้รับบริการมีความปลอดภัยจากการใช้ยา

หน้าที่

 1. จัดหายาและเวชภัณฑ์ ที่มีคุณภาพ และเพียงพอ
 2. จัดจ่ายยา ส่งมอบ ให้คำแนะนำผู้รับบริการให้ใช้ยาได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย  เหมาะสม รวดเร็ว และพึงพอใจ
 3. ติดตาม เฝ้าระวังการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพของผู้รับบริการให้มีความปลอดภัย

ขอบเขตการให้บริการ

            แบ่งงานเป็น  3  งานหลัก  1) งานบริหารเวชภัณฑ์ 2)  งานบริการเภสัชกรรม (งานเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก, งานเภสัชกรรมผู้ป่วยใน, งานเภสัชกรรมคลินิกพิเศษ, งานเภสัชกรรมปฐมภูมิ)  และ 3) งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข โดยมีการให้บริการดังนี้

 1. คัดเลือก จัดซื้อ  จัดหา  ควบคุม  เก็บรักษา  จัดจ่าย กระจายยาและเวชภัณฑ์ที่ถูกต้องตามเกณฑ์มาตรฐานและระเบียบที่กำหนด ให้แก่หน่วยงานในโรงพยาบาล  ศูนย์สุขภาพชุมชนในเขตรับผิดชอบ และสถานบริการสาธารณสุขระดับรอง
 2. ให้การบริการจ่ายยาและบริบาลทางเภสัชกรรม ทั้งผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ผู้ป่วยคลินิกพิเศษ และผู้ป่วยกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่อาการคงที่โดยโรงพยาบาลส่งต่อไปรับยาสถานบริการสาธารณสุขระดับรองใกล้บ้าน
 3. ติดตาม เฝ้าระวังการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพของประชาชน
 4. ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ และพฤติกรรมที่ดีในการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ

เวลาเปิดให้บริการ

 1. ในเวลาทำการ วันจันทร์-ศุกร์ 8 ชั่วโมง (8.30 – 16.30 น.)
  • มีเภสัชกรประจำการ 3 คน เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 1 คน และพนักงานประจำห้องยา 1 คน
 2. นอกเวลาทำการ กรณีวันจันทร์-พฤหัสบดี 4 ชั่วโมง (16.30 – 20.30 น.)
  • มีเภสัชกร 1 คน หรือเจ้าพนักงานเภสัชกรรม 1 คน ภายใต้การให้คำปรึกษาโดยเภสัชกร
 3. นอกเวลาราชการ วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 8 ชั่วโมง (8.30 – 16.30 น.)
  • มีเภสัชกรประจำการ 1 คน และเจ้าพนักงานเภสัชกรรม หรือพนักงานประจำห้องยา 1 คน