เวชปฏิบัติ

 

กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน

พันธกิจ

  1. ให้บริการเชิงรุกในชุมชน ค้นหาปัญหาของชุมชน
  2. ส่งเสริมสุขภาพ ตามกลุ่มวัย
  3. การควบคุมป้องกันโรคในชุมชน
  4. การจัดการด้านสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชน
  5. การสร้างภาคี เครือข่ายและแกนนำสุขภาพในชุมชน

จุดมุ่งหมายของหน่วยงาน

  • ให้บริการ ส่งเสริม ป้องกัน ฟื้นฟู ควบคุมป้องกันโรค สุขภาพประชาชน ทุกกลุ่มวัย มีการจัดการด้านสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม  โดยมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายและชุมชน

ติดต่อให้คำปรึกษา

             >>>>โทร 054-778066 ต่อ 138<<<<<<<