>>>แบบสอบถาม<<<

https://goo.gl/forms/8CsZ5g4tLpcO39P82 

[แบบประเมินทักษะและความรู้ทั่วไป ลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานข้าราชการ]