แพทย์แผนไทย

กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ความมุ่งหมาย( purpose )

   ส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟู  ให้บริการด้านการแพทย์แผนไทยที่เกี่ยวข้องกับนวดไทย อบสมุนไพรประคบสมุนไพร อย่างถูกต้อง ปลอดภัย ได้มาตรฐานวิชาชีพผู้รับบริการพึงพอใจ

วิสัยทัศน์

            เป็นองค์กรด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เพื่อการพึ่งตนเองและส่งเสริมทางด้านสุขภาพ

พันธกิจ

           พัฒนาวิชาการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยคุ้มครอง อนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ส่งเสริม และพัฒนาการจัดระบบความรู้ และสร้างมาตรฐานด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกให้ทัดเทียมกับการแพทย์แผนปัจจุบัน และนำไปใช้ในระบบสุขภาพอย่างมีคุณภาพและปลอดภัยเพื่อเป็นทางเลือกแก่ประชาชนในการดูแลสุขภาพ