กิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ “คนดีแห่งขุนเขา”

          วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.00 น.

         นายแพทย์วุฒิไกร  จิตอารี ประธานชมรมจริยธรรม “คนดีแห่งขุนเขา” พร้อมสมาชิกชมรมฯ และคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบ่อเกลือ ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ณ อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลบ่อเกลือ จังหวัดน่าน เพื่อขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมต้นแบบ คุณธรรม 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา สนับสนุนนโยบายกระทรวงสาธารณสุขให้บุคลากรกระทรวงสาธารณสุข มีความสุขในการทำงาน โดยให้มีการดำเนินกิจกรรมชมรมจริยธรรมของหน่วยงานอย่างเป็นรูปธรรม เป็นการเสริมสร้างความรักความผูกพันองค์กร และเพื่อให้การขับเคลื่อนงานในองค์กรมีการพัฒนาเติบโตและก้าวหน้าได้อย่างยั่งยืน โดยได้จัดกิจกรรม “ทำบุญตักบาตร”   ณ โรงพยาบาลบ่อเกลือ เดือนละ ๑ ครั้ง ทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่ 1 ของเดือน