ประวัติโรงพยาบาล

ประวัติโรงพยาบาลบ่อเกลือ

       โรงพยาบาลบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน  ก่อสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช  2535  เป็นโรงพยาบาลชุมชน ขนาด  10  เตียง  ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยภูคา  พื้นที่ทั้งหมด  50  ไร่ สภาพที่ตั้งทางภูมิศาสตร์เป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อน ระยะทางห่างจากอำเภอปัว  จังหวัดน่าน  48  กิโลเมตร และห่างจากอำเภอเมืองน่าน 113 กิโลเมตร  

       มีพื้นที่บริการครอบคลุมทั้งอำเภอ  คือ  4 ตำบล  41 หมู่บ้าน  ซึ่งต้องรองรับประชาชนจากอำเภอข้างเคียง คือ ตำบลขุนน่าน  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  ซึ่งรวมถึงประชาชนจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนลาวมารับบริการตรวจรักษาด้วย ผู้ป่วยที่มารับการรักษาส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยเจ็บครรภ์คลอด โรคกล้ามเนื้ออักเสบจากการประกอบอาชีพ โรคกระเพาะอาหารอักเสบ และอุบัติเหตุจราจรเนื่องจากสภาพพื้นที่ทางคดเคี้ยว หมอกลงจัดในช่วงฤดูฝนและหนาว ถนนขาดและลื่นเป็นประจำ 
     โครงการที่โรงพยาบาลบ่อเกลือประสานกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ่อเกลือและสาธารณสุขจังหวัดน่านเป็นโครงการตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพฯเพื่อแก้ปัญหาโรคขาดสารอาหารในเด็ก โรคหนอนพยาธิ โรคขาดสารไอโอดืน การดูแลหญิงตั้งครรภ์ในพื้นที่สูงที่ทุรกันดาร การซ้อมแผนรองรับอุบัติภัยต่างๆเช่นแผ่นดินไหว น้ำป่าไหลหลาก วาตภัย และไฟป่า
     ปัญหาและอุปสรรคที่ทางโรงพยาบาลบ่อเกลือพบในการดูแลผู้ป่วยคือผู้ป่วยส่วนใหญ่ไม่สามารถติดต่อโรงพยาบาลบ่อเกลือเพื่อปรึกษาแนวทางการดูแลผู้ป่วยเบื้องต้นก่อนนำส่งได้ เนื่องจากมีหลายจุดในพื้นที่เป็นจุดอับสัญญาณ ทำให้ผู้ป่วยบางคนมีปัญหาในการเคลื่อนย้าย บางคนมีปัญหาในการดูแลบาดแผล หรือแม้กระทั่งบางคนก็คลอดบนรถโดยสารเป็นต้น 
     ผู้ป่วยส่วนใหญ่อยู่บนเขาสูงเดินทางลำบากและเมื่อนำญาติมารักษาที่โรงพยาบาลบ่อเกลือไม่มีที่พักสำหรับญาติทำให้บางคนต้องนอนใต้เตียง บางคนก็หนาวเหน็บไม่มีผ้าห่มก็แอบเอาของโรงพยาบาลกลับไปใช้ที่บ้านบ้าง บางคนก็ไม่มีเสื้อผ้าใหม่ๆใส่ ใส่แต่ชุดเดิม 
     ปัญหาเนื่องจากการคมนาคมขนส่งที่ยากลำบากเนื่องจากเส้นทางในพื้นที่อำเภอบ่อเกลือส่วนใหญ่ทางคดเคี้ยวมาก ถนนลูกรังในช่วงฤดูฝนมีปริมาณฝนตกหนักทำให้ถนนถูกกัดเซาะเป็นหลุมเป็นบ่อ ถนนถูกตัดขาด ผู้ป่วยไม่สามารถเดินทางมารักษาที่โรงพยาบาลบ่อเกลือได้เนื่องจาก จำเป็นต้องใช้รถขับเคลื่อน 4 ล้อไปรับผู้ป่วย