#วันอานันทมหิดล 9 มิถุยายน 2563

กิจกรรมจิตอาสาสาธารณะประโยชน์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล ณ โรงพยาบาลบ่อเกลือ