ITA

EB1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา)

               >>EB1 ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และพิจารณาสั่งการอนุญาตให้นำรายงานเผยแพร่

               >>EB1 ข้อ2 รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างปี 2562

               >>EB1 ข้อ 3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน

                                >>EB1 ข้อ 3.2 คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูลผ่าน Web site

EB2 หนา่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

               >>EB2  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

          #ส่วนที่1 เรื่องการกำหนดมาตรการกลไกการส่งเสริมความโปร่งใส

                                >>EB2ส่วนที่1ข้อ 1-1.1 บันทึกคำสั่งเผยแพร่web

                                >>EB2ส่วนที่1ข้อ 1-1.2 บันทึกฯ รับทราบ/สั่งการ

                                >>EB2ส่วนที่1ข้อ 2-2.1 ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ

                                >>EB2ส่วนที่1ข้อ 3-3.1 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ

                               >>EB2ส่วนที่1ข้อ 3-3.1.1 งบดำเนินงาน

                               >>EB2ส่วนที่1ข้อ 3-3.1.2 งบลงทุน

                               >>EB2ส่วนที่1-3.1.3 หนังสือจัดสรรงบประมาณ

                               >>EB2ส่วนที่1-3.1.5 คำสั่งมอบหมายปิดหรือปลดประกาศ

                               >>EB2ส่วนที่1-3.1.7 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลผ่านWeb

 

          #ส่วนที่2 รายงานผลการดำเนินตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

                                 >>EB2 ส่วนที่2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง

                               

          #ส่วนที่3 การแสดงความบริสุทธิ์ใจ

                                >>EB2 ส่วนที่3 3.1.1 รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้างเงินบำ

                                >>EB2 ส่วนที่3 ข้อ3.3 มีการป้องกันผู้มีหน้าที่ดำเนินการณ์

                                >>EB2 ส่วนที่3 ข้อ3.3.1 มีแนวทางตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้อง

                                >>EB2 ส่วนที่3 ข้อ3.3.2 หนังสือแจ้งเวียน

                                >>EB2 ส่วนที่3 ข้อ3.3.3 หนังสือเวียนของสป.แบบฟอร์ม

                                >>EB2 ส่วนที่3 ข้อ3.3.4 หนังสือขออนุญาตเผยแพร่

                                            >>หลักฐานเบิกจ่ายชุดที่1

                                            >>หลักฐานเบิกจ่ายชุดที่2

 

EB4-ข้อ 1 บันทึกฯ ผอ รับทราบ/สั่งการเผยแพร่Web

             >>EB4-ข้อ 1 บันทึกฯ ผอ รับทราบ/สั่งการเผยแพร่ Web ตุลาคม 62 

               >>EB4-ข้อ 1 บันทึกฯ ผอ รับทราบ/สั่งการเผยแพร่ Web พฤศจิกายน 62 

               >>EB4-ข้อ 2 รายงานแบบสรุปผล(แบบสขร. 1) ตุลาคม 62 

               >>EB4-ข้อ 2 รายงานแบบสรุปผล(แบบสขร. 1) พฤศจิกายน 62 

               >>EB4ข้อ3-3.1 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลผ่าน Website ตุลาคม 62 

               >>EB4ข้อ3-3.1 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลผ่าน Website พฤศจิากยน 62