ITA 2564

ไตรมาส 1


ตัวชี้วัดที่ 1 การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดที่ 2 การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ

ตัวชี้วัดที่ 3 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


ไตรมาส 2

 ตัวชี้วัดที่ 1 การเปิดเผยข้อมูล

 

 ตัวชี้วัดที่ 2 การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ

  •  EB3 หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  •  EB4 หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 ตัวชี้วัดที่ 3 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

 ตัวชี้วัดที่ 4 การส่งเสริมความโปร่งใส

 ตัวชี้วัดที่ 5 ตัวชี้วัดการรับสินบน

 ตัวชี้วัดที่ 6 ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ

 

 ตัวชี้วัดที่ 7 ตัวชี้วัดการดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต

 

ตัวชี้วัดที่ 8 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

 

ตัวชี้วัดที่ 9 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร