ER

 

กลุ่มงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

พันธกิจ
– ให้บริการรวดเร็วได้มาตรฐาน
– มุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพและมีมาตรฐาน
– ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพด้านระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน

จุดมุ่งหมายของหน่วยงาน
ให้บริการสุขภาพเชิงรุก  ประชาชนเข้าถึงระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายและประชาชนในชุมชน

เวลาทำการ
ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง