ITA

EB1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา)

               >>EB1 ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และพิจารณาสั่งการอนุญาตให้นำรายงานเผยแพร่

               >>EB1 ข้อ2 รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างปี 2562 (รูปแบบสากล)

               >>EB1 ข้อ2.1 รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างปี 2562

               >>EB1 ข้อ 2.2 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

               >>EB1 ข้อ 3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน

                                >>EB1 ข้อ 3.2 คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูลผ่าน Web site

EB2 หนา่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

               >>EB2  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

               >>EB2 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อาสาธารณะ ธค.62

               >>EB2 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อาสาธารณะ มค.63

               >>EB2 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อาสาธารณะ กพ.63

               >>EB2 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อาสาธารณะ มี.ค.63

               >>EB2 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อาสาธารณะ เม.ย.63

               >>EB2 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อาสาธารณะ พ.ค.63

                  #ส่วนที่1 เรื่องการกำหนดมาตรการกลไกการส่งเสริมความโปร่งใส

                                >>EB2ส่วนที่1ข้อ 1-1.1 บันทึกคำสั่งเผยแพร่web

                                >>EB2ส่วนที่1ข้อ 1-1.2 บันทึกฯ รับทราบ/สั่งการ

                                >>EB2ส่วนที่1ข้อ 2-2.1 ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ

                                >>EB2ส่วนที่1ข้อ 3-3.1 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ

                               >>EB2ส่วนที่1ข้อ 3-3.1.1 งบดำเนินงาน

                               >>EB2ส่วนที่1ข้อ 3-3.1.2 งบลงทุน

                               >>EB2ส่วนที่1-3.1.3 หนังสือจัดสรรงบประมาณ

                               >>EB2ส่วนที่1-3.1.5 คำสั่งมอบหมายปิดหรือปลดประกาศ

                               >>EB2ส่วนที่1-3.1.7 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลผ่านWeb

 

          #ส่วนที่2 รายงานผลการดำเนินตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

                                 >>EB2 ส่วนที่2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง

                                >>EB2 ส่วนที่2 ข้อ3.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผน ธ.ค.62

                                >>EB2 ส่วนที่2 ข้อ3.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผน ม.ค.63

                                >>EB2 ส่วนที่2 ข้อ3.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผน ก.พ.63

                                >>ต่อไป EB2 ข้อ 3.2.3 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง มี.ค.63

                                >>ต่อไป EB2 ข้อ 3.2.3 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เม.ย.63

                                 >>EB2 ส่วนที่2 ข้อ 3.2 บันทึกเสนอรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมิถุนายน 2563

                                 >>EB2 ส่วนที่2 ข้อ 3.2 บันทึกเสนอรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกรกฎาคม 2563

                                 >>EB2 ส่วนที่2 ข้อ 3.2 บันทึกเสนอรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนสิงหาคม 2563

                                >>ต่อไป EB2 ข้อ 3.2.3 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

                                >>EB2 ส่วนที่2 ข้อ 3.2.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site เดือนมิถุนายน 2563

                                >>EB2 ส่วนที่2 ข้อ 3.2.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site เดือนกรกฎาคม 2563.pdf

                                >>EB2 ส่วนที่2 ข้อ 3.2.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site เดือนสิงหาคม 2563.pdf

                                >>

          #ส่วนที่3 การแสดงความบริสุทธิ์ใจ

                                >>EB2 ส่วนที่3 3.1.1 รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้างเงินบำ

                                >>EB2 ส่วนที่3 ข้อ3.3 มีการป้องกันผู้มีหน้าที่ดำเนินการณ์

                                >>EB2 ส่วนที่3 ข้อ3.3.1 มีแนวทางตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้อง

                                >>EB2 ส่วนที่3 ข้อ3.3.2 หนังสือแจ้งเวียน

                                >>EB2 ส่วนที่3 ข้อ3.3.3 หนังสือเวียนของสป.แบบฟอร์ม

                                >>EB2 ส่วนที่3 ข้อ3.3.4 หนังสือขออนุญาตเผยแพร่

                                >>EB2 ส่วนที่3 ข้อ 3.3.6 ชุดจัดซื้อจัดจ้างเกิน 1 แสน (ไตรมาส4) 1

                                >>EB2 ส่วนที่3 ข้อ 3.3.6 ชุดจัดซื้อจัดจ้างเกิน 1 แสน (ไตรมาส4) 2

                                            >>หลักฐานเบิกจ่ายชุดที่1

                                            >>หลักฐานเบิกจ่ายชุดที่2

 

EB4-ข้อ 1 บันทึกฯ ผอ รับทราบ/สั่งการเผยแพร่Web

            >>EB4-ข้อ 1 บันทึกฯ ผอ รับทราบ/สั่งการเผยแพร่ Web ตุลาคม 62 

               >>EB4-ข้อ 1 บันทึกฯ ผอ รับทราบ/สั่งการเผยแพร่ Web พฤศจิกายน 62 

               >>EB4 ข้อ1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ เดือนมิถุนายน 2563 

               >>EB4 ข้อ1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ เดือนกรกฎาคม 2563 

               >>EB4 ข้อ1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ เดือนสิงหาคม 2563 

               >>EB4-ข้อ 2 รายงานแบบสรุปผล(แบบสขร. 1) ตุลาคม 62 

               >>EB4-ข้อ 2 รายงานแบบสรุปผล(แบบสขร. 1) พฤศจิกายน 62 

                >>EB4 ข้อ 2 รายงานแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) มี.ค.63

                >>EB4 ข้อ 2 รายงานแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) เม.ย.63

                >>EB4 ข้อ 2 รายงานแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) พ.ค.63

                >>EB4 ข้อ2 รายงานแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ (สขร.1) เดือนมิถุนายน 2563

                >>EB4 ข้อ2 รายงานแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ (สขร.1) เดือนกรกฎาคม 2563

                >>EB4 ข้อ2 รายงานแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ (สขร.1) เดือนกรกฎาคม 2563

               >>EB4 ข้อ2 รายงานแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ (สขร.1) เดือนสิงหาคม 2563 

               >>EB4ข้อ3-3.1 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลผ่าน Website พฤศจิากยน 62 

                >>EB4 ขอเผยแพร่ สขร ธ.ค.62

                >>EB4 รายงาน สขร เดือนธันวาคม 62

                >>EB4 รายงาน สขร. เดือน มกราคม 63

                >>EB4 ขอเผยแพร่ สขร มค63

                >>EB4แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อาสาธารณะ

                >>EB4 ขอเผยแพร่ สขร กพ63

               >>EB4รายงาน สขร เดือน กุมภาพันธ์ 63

                >>EB4 ขอเผยแพร่ สขร มีนาคม 2563

                >>EB4 ขอเผยแพร่ สขร เมษายน 2563

                >>EB4 ขอเผยแพร่ สขร พฤษภาคม 2563

               >>EB4แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อาสาธารณะ ธ.ค 62

               >>EB4แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อาสาธารณะ ม.ค.63

                >>EB4แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อาสาธารณะ ก.พ.63

                >>EB4แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อาสาธารณะ มี.ค.63

                >>EB4แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อาสาธารณะ เม.ย.63

                >>EB4แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อาสาธารณะ พ.ค.63

                >>EB4 ข้อ 3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ต่อสาธารณะ เดือนมิถุนายน 2563.pdf

                >>EB4 ข้อ 3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ต่อสาธารณะ เดือนกรกฎาคม 2563

                >>EB4 ข้อ 3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ต่อสาธารณะ เดือนสิงหาคม 2563

EB5 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างไร

                >>ข้อ 1 บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการ

               >>ข้อ 2โครงการ/แผนงาน (กรณีที่เป็นแผนงานต้องมีเนื้อหา ขั้นตอน เหมือนกับโครงการ)

               >>ข้อ 3รายงานประชุม/ โครงการ/ กิจกรรม ที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมแสดงความคิดเห็น ตามภารกิจหลักที่เลือก

               >>ข้อ 4ภาพถ่ายกิจกรรมประกอบเพิ่มเติม

               >>ข้อ 5หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

EB6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน
หรือไม่

               >>ข้อ1-2ขออนุมัติโครงการยาเสพติด2563

               >>ข้อ3 บันทึกรายงานการประชุมประจำเดือนมีนาคม 2563

               >>ข้อ4 ภาพถ่าย

               >>ข้อ5-6 ขออนุมัติเผยแพร่

EB 7ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่

                 >>EB7 ข้อ3 บันทึกข้อความผลการดำเนินงาน

                 >>EB7แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อาสาธารณะ

               >> EB7 รายงานประชุม/ โครงการ/ กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่เข้ามาร่วมดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรม ของภารกิจหลักที่หน่วย เลือกจากการประชุม หรือออกไปดำเนินกิจกรรมนอกสถานที่

EB8หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

               >>ข้อ1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่งการ

               >>ข้อ2คำสั่งคณะเผยแพร่

               >>ข้อ3มาตรการกลไกในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณ

              >>แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณ

               >>ข้อ 4 รายการติดตาม

EB 9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

              >>นโยบายของผู้บริหาร

               >>โครงสร้างหน่วยงาน

               >>หน้าที่และอำนาจของหน่วยงาน ตามกฎหมายจัดตั้งหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

               >>วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH

               >>ผู้บริหารหน่วยงาน

               >>EB9 ข้อ 1.6 ยุทธศาสตร์ของประเทศโดยรวม (สามารถ link จากสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้)

               >>พ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

               >>ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552

               >>ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560

               >>อินโฟกราฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

               >>จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)

               >>นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

                >>แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

              

EB10หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี

                >> ข้อ1 ขอเผยแพร่

                >>เอกสารแผนยุทธศาสาตร์ คปสอ บ่อเกลือ 2563

EB11หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ที่ผ่านมา) 

                 >>EB11 ข้อ 1 และข้อ2 ผลปฏิบัติ

                 >>EB11 ข้อ2 รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของหน่วยงาน (ที่ผ่านมา)

              

EB12 หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

                 >>บันทึก แผน ปี 2563

                 >>EB12 ข้อ2 ผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผน รอบ2 ตัดยอด ณ 31 สิงหาคม 2563

Eb13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

                 >>ข้อ1 บันทึกข้อความ

                  >>ข้อ2-3 แจ้งประกาศหลักเกณฑ์การประเมินฯ ปี 256

                  >>ข้อ5 หลักฐานแจ้งเวียน

 EB14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของ บุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบ ในรอบปีงบประมาณ           

                   >>EB14 ข้อ1 บันทึกข้อความลงนามประกาศ

                   >>EB14 ข้อ2 ประกาศรายงานการประเมินผลฯ รอบที่1 เดือนเมษายน 2563

                  >>ข้อ2 ประกาศ

                  >>ข้อ3 ภาพถ่ายประกอบ

                  >>ประกาศรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก รอบที่1 เดือนเมษายน 2563

Eb15 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

                  >>ข้อ1บันทึกข้อความ

                  >>15.2 เจตจำนงสุจริตผู้บริหาร

                  >>ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบ่อเกลือ

EB16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน

                      >>EB16 ข้อ1 คำสั่งคณะกรรมการบริหารจัดการความเส

                      >>EB16 ข้อ2 หลักฐานแสดงช่องทางฯ

                      >>EB16 ข้อ3 คู่มือการจัดการข้อร้องเรียน รพ.บ่อเกลือ

                      >>EB16 ข้อ3 คู่มือการจัดการข้อร้องเรียน รพ.บ่อเกลือ.pdf

                     >>EB16 ข้อ4 แผนผังขั้นตอนการร้องเรียน

                     >>EB16 ข้อ7 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม

                     >>EB16 ข้อ7 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม รอบที่ 2 ตัดยอด ณ 31 กรกฎาคม 2563

                     >>EB16ข้อ8 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บ

EB 17  หน่วยงานมีการกำหนด มาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน

                       >>EB17ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่งเผยแพร่

                        >>EB17ข้อ 2 ประกาศโรงพยาบาลบ่อเกลือรับสินบน

                        >>EB17ข้อ 3 หลักฐานการแจ้งเวียน

                        >>EB17 ข้อ4 รายงานผลการดำเนินงาน

                        >>EB17 ข้อ 4 บันทึกรายงานการกำกับติดตาม รอบ 12 เดือน.pdf

                        >>EB17 ข้อ5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณ

                        >>EB17 ข้อ 5 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ต่อสาธารณะ รอบ 12 เดือน.pdf

EB 18  หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน

                         >>EB18 มีลักษณะเป็นภาพถ่ายกิจกรรม หรือรายงาน ต้องระบุวิธีการดำเนินกิจกรรม วัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน

                        >>EB18 ข้อ1 บันทึกข้อความอนุมัติโครงการ.pdf

EB 19  หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่ และกลุ่มดังกล่าว มีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น หรือไม่

                           >>ข้อ1 บันทึกข้อความลงนาม คำสั่งการ

                           >>ข้อ2 ชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต

                           >>ข้อ3-4 รายงานการประชุม 13 มีนาคม 2563

                           >>ข้อ5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อาสาธารณะ

EB 20  หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

                           >>ข้อ 1 หลักฐานการจัดประชุม

                             >>ข้อ 2 รายงานการประชุมโรงพยาบาลบ่อ ครั้งที่1

                             >>ข้อ 3 วิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน

                             >>ข้อ 4 เสนอหัวหน้าหน่วยงานเพื่อเผยแพร่

EB 21  หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 

                            >> ข้อ1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่งเผยแพร่

                              >>ข้อ2 กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

                              >>ข้อ3 หลักฐานการแจ้งเวียน

                             >>ข้อ4 รายงานผลการดำเนินการ

                             >>EB21 ข้อ4 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม รอบที่2 ตัดยอด ณ 31 กรกฎาคม 2563.pdf

EB 22  หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่   

                               >> ข้อ 1 หลักฐานการจัดประชุมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านคุณธรรม

                                >>ข้อ2 3 4รายงานผลการประชุม

EB 23หน่วยงานมีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงานและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน

                               >>ข้อ 1.2 แผนปฏิบัติ 1.2.2 แผนปฏิบัติการ

                                 >>ข้อ1.2.3 แบบฟอร์มที่ 2 รายงานผลการดำเนินงาน ฯ

                                 >>ข้อ1.2.4 แบบฟอร์มที่ 3 การติดตามประเมินผล ฯ

                                >>ข้อ3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อาสาธารณ

                                 >>โครงการ ITA 2563

                                 >>พัสดุ ชมรมจริยธรรม

EB 24  หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน

                                  >>EB24 ข้อ 1.1 รายงานผลการกำกับติดตาม แบบฟอร์ม 3 ไตรมาส 4 ตัดยอด ณ 31 กรกฎาคม 2563.pdf

                                  >>ข้อ2.1 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผน จริยธรรม ปี 2563

                                  >>EB24 ข้อ2.1 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการ ชมรมจริยธรรม แบบฟอร์ม2 ณ 31 สิงหาคม 2563

                                  >>EB24 ข้อ2.1 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการ ชมรมจริยธรรม แบบฟอร์ม3 ณ 31 สิงหาคม 2563

                                 >>ข้อ2.2ขออนุมัติ

                                 >>EB24 ข้อ 2.2 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ รอบ 11 เดือน ณ 31 สิงหาคม 2563.pdf

                                  >>ข้อ1.2.4 แบบฟอร์มที่ 3 การติดตามประเมินผล ฯ

EB 25  หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

                                  >>ข้อ 1 เสนอผอ.ลงนาม

                                  >>ข้อ 2 คู่มือการปฏิบัติงานเรื่อง การขอใช้รถยนต์ราชการ

                                  >> ข้อ5 ผลการดำเนินงาน

                                  >>EB25 ข้อ5 บันทึกรับทราบการกำกับติดตาม รอบที่ 2 ตัดยอด ณ 31 กรกฎาคม 2563

                                  >>แจ้งเวียนข้อ4

EB 26  หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชน ด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้  

                                   >>EB26 ข้อ1 LA-คู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ

                                  >>EB26 ข้อ2 CF-LAB-116 ขั้นตอนการรับบริการงานเทคนิคการแพทย์

                                  >>EB26 ข้อ3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณ