ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลเช่าร้านค้า

ประกาศ การเสนอยื่นซองประมูลราคาให้เช่าร้านค้าในโรงพยาบาลบ่อเกลือ

ประกาศจัดซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำ ระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 250 ลิตร

 


รายงานการประชุมคณะกรรมการเพื่อเสริมสร้างการบริหารงานที่โปร่งใสของโรงพยาบาลบ่อ


แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลบ่อเกลือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561


รายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 โรงพยาบาลบ่อเกลือ


รายงานผลการปรับปรุงแนวทางปฏิบัติ เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน โรงพยาบาลบ่อเกลือ


สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน โรงพยาบาลบ่อเกลือ ประจำปีงบประมาณ 2561 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 28 มีนาคม 2561)


รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดก่อผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลบ่อเกลือ


 สรุปการติดตามผลการดำเนินงานโครงการอบรมอาหารปลอดภัย

แผนปฏิบัติการพัฒนา “หน่วยงานคุณธรรม”


คู่มือระบบการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ฯ สป


คู่มือป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่


คู่มือการอบรมผู้สัมผัสอาหาร และผู้ประกอบกิจการด้านอาหาร


ขออนุมัติเผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงานเรียกร้องการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน และคู่มือการปฏิบัติงานเรื่องเรียกร้องเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลบ่อเกลื


แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560


นน 0032.001.61651 ส่งคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ซับซ้อน สสจ น่าน


ขออนุมัติเผยแพร่เอกสารคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ซับซ้อน


คู่มือผลประโยชน์ซับซ้อน สสจน่าน