โรงพยาบาลบ่อเกลือขอขอบคุณสมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์คอนกรีตไทย ทีได้บริจาคเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับทางโรงพยาบาลบ่อเกลือ/รพ.สต.บ่อเกลือเหนือ /รพ.สต.ดงพญา/รพ.สต.บ้านผักเฮือก/รพ.สต.ภูฟ้า ในครั้งนี้เป็นอย่างสูง ขอให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุข ความเจริญ การงานลุ่ล่วงสมดั่งปรารถนา สุขภาพร่างกายแข็งแรง เงินทองไหลมาเทมา ด้วยเทอญ