• cong.jpg
  • S__82780309.jpg
  • S__82862207.jpg
  • ประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy 66.png
  • ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตฯ 66.png
  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
  3. ชมรมจริยธรรม "คนดีแห่งขุนเขา"

วันศุกร์, 01 กันยายน 2566 17:14

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน(พนักงานบริการ)

วันพฤหัสบดี, 31 สิงหาคม 2566 17:23

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ พนักงานจ้างเหมาบริการ

วันจันทร์, 28 สิงหาคม 2566 16:17

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

วันจันทร์, 21 สิงหาคม 2566 14:07

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา

วันพฤหัสบดี, 27 กรกฎาคม 2566 15:50

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ

วันพุธ, 26 กรกฎาคม 2566 14:03

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่ง - พนักงานบริการ 1 อัตรา - เจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา

วันอังคาร, 25 กรกฎาคม 2566 13:29

ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องเอกเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA.

วันจันทร์, 17 กรกฎาคม 2566 09:45

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่ง - พนักงานบริการ 1 อัตรา - เจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา

วันอังคาร, 30 พฤษภาคม 2566 17:12

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA....

วันอังคาร, 15 พฤศจิกายน 2565 09:49

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ปีงบประมาณ 2566

วันศุกร์, 28 ตุลาคม 2565 09:47

{pdf=https://www.bkhosp.com/images/document/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาพนักงานซักฟอก.pdf|100%|800|pdfjs}

วันศุกร์, 28 ตุลาคม 2565 09:46

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาตำแหน่งคนสวน...

วันเสาร์, 22 ตุลาคม 2565 10:07

ประกาศราคากลางการเช่าชุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอลพร้อมระบบจัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์...

วันอังคาร, 15 สิงหาคม 2566 16:20

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลบ่อเกลือ ประจำปีงบประมาณ 2566

วันอังคาร, 15 สิงหาคม 2566 16:17

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันอังคาร, 15 พฤศจิกายน 2565 09:32

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม

วันอังคาร, 15 พฤศจิกายน 2565 09:21

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม "คนดีแห่งขุนเขา" ของโรงพยาบาลบ่อเกลือ