ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องเอกเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA.