คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม "คนดีแห่งขุนเขา" ของโรงพยาบาลบ่อเกลือ