ประกาศโรงพยาบาลบ่อเกลือ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการรับการสนับสนุน การจัดประชุมวิชาการ