รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลบ่อเกลือ ประจำปีงบประมาณ 2566