MOIT5 ไตรมาส 1
  1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแบบ สขร.1 ไตรมาส 1 และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
  2. มีแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม 2565 - เดือนธันวาคม 2565
  3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
  ไตรมาส 2
  1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแบบ สขร.1 ไตรมาส 2 และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
  2. มีแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม 2566 - เดือนมีนาคม 2566
  3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
  ไตรมาส 3
  1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแบบ สขร.1 ไตรมาส 3 และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
     - รายงานผลเดือนเมษายน 2566
     - รายงานผลเดือนพฤษภาคม 2566
     - รายงานผลเดือนมิถุนายน 2566
  2. มีแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน 2566 - เดือนมิถุนายน 2566
     - เมษายน 2566
     - พฤษภาคม 2566
     - มิถุนายน 2566
  3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
     - เมษายน 2566
     - พฤษภาคม 2566
     - มิถุนายน 2566
  ไตรมาส 4
 

1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแบบ สขร.1 ไตรมาส 4 และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
     - กรกฏาคม 2566
     - สิงหาคม 2566
     - กันยายน 2566

  2. มีแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม 2566 - เดือนกันยายน 2566
     - กรกฏาคม 2566
     - สิงหาคม 2566
     - กันยายน 2566
  3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
     - กรกฏาคม 2566
     - สิงหาคม 2566
     - กันยายน 2566